Wybierz klinikę Aby kontynuować, wybierz miasto, w którym chcesz skorzystać z naszych usług.
Regulamin Konkurs - Envie Clinic

Regulamin Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

„Przyjacielski Konkurs”

 

I Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Przyjacielski Konkurs”.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Envie Clinic na Instagramie i Facebooku: @envieclinic.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§2

Organizatorem jest spółka Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206, kapitał zakładowy w wysokości 118.200,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie Instagram.com na oficjalnym profilu @envieclinic (https://www.instagram.com/envieclinic/).

§3

Konkurs trwa od 09.06.2021 do 15.06.2021

 

II Uczestnicy konkursu

§1

Uczestnikami konkursu muszą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu umieszczą odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie i wykonają zadanie konkursowe.

§2

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerzy oraz osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem lub Partnerem umowy świadczenia usług, współpracy lub inne umowy, których przedmiotem jest realizacja Usług (choćby częściowa) objętych Konkursem.

Małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w punkcie powyżej.

§3

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Organizator potwierdza, iż jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez wyłonionych laureatów konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców oraz dostarczenia nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§4

Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook, Instagram. Facebook i Instagram są znakiem towarowym zastrzeżonymi przez Facebook Inc. i Instagram, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminów serwisów społecznościowych Facebook i Instagram.

§5

Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§6

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

 

III. Zasady i przebieg konkursu i przyznawania nagród

§1

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również „Komisją”).

W skład Komisji wejdą minimum 3 (słownie: trzy) osoby wyznaczone przez Organizatora.

Nagrody otrzyma trzech uczestników, którzy udzielą najciekawszej według Komisji odpowiedzi oraz spełnią pozostałe warunki konkursu.

Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest:

oryginalność pomysłu,

interesująca i wyczerpująca treść, 

zgodność treści z tematyką Konkursu,

Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych odpowiedzi.

§2

Aby przystąpić do konkursu należy:

a) zapoznać się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie: https://envieclinic.pl/regulamin-konkurs/

b) wykonać zadania konkursowe

c) w komentarzu pod postem konkursowym wskazać przyjaciela oznaczając jej/jego profil na Instagramie i składając życzenia z okazji Dnia Przyjaciela.

Każdy z uczestników konkursu może napisać maksymalnie 3 komentarze konkursowe innej treści oznaczając za każdym razem inną osobę.

Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 16.06.2021 r.

Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowane w formie komentarza pod postem konkursowym i w stories na portalach społecznościowych Instagram na profilu organizatora. Na zgłoszenia zwycięzców (wiadomość prywatna z podaniem adresu e-mail, na który zostanie dostarczona nagroda-voucher) organizator czeka do dnia 16.07.2021 r.

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie ich profilu w materiale na profilu organizatora.

 

IV Nagrody

§1

W konkursie przewidziano 3 nagrody dla 3 zwycięzców i wybranych przez nich osób.

Nagrodami w Konkursie są nagrody, na które składają się:

6 voucherów na kwotę 200 zł na zabieg MRF-X (fale radiowe) na wybraną część ciała.

Każdy ze zwycięzców otrzymuje nagrodę w postaci 2 voucherów – jeden z nich do wykorzystania przez Zwycięzcę, a drugi do wykorzystania przez osobę wskazaną przez zwycięzcę.

Zwycięzca nie może zachować obu voucherów dla siebie, ani zsumować kwoty.

Można wykonać zabieg powyżej ceny 200 zł brutto regulując różnicę w kwocie.

Realizacja vouchera możliwa jest w Envie Clinic, ul.Wąwozowa 8, 02-796 Warszawa, Ursynów.

Ważność vouchera: 3 miesiące od momentu wystawienia przez Organizatora.

 

V Reklamacje i dane osobowe

§1

Reklamacje związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z zasadami reklamacji określonymi Regulaminie Serwisu, dostępnego pod linkiem: https://envieclinic.pl/regulamin_serwisu/

§2

Zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://envieclinic.pl/polityka-prywatnosci/

 

VI Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Konkursu mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności Serwisu oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Użytkownik przed wzięciem udziału w Konkursie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Konkursu i przestrzegania jego postanowień.

Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://envieclinic.pl/regulamin-konkurs/. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu. 

Twój koszyk