Regulamin Serwisu

§ 1 Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu prowadzonego na stronie internetowej www.envieclinic.pl (dalej „Serwis”) i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu www.envieclinic.pl, jest Depilacja.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636066, REGON 365117653, NIP 7010603206. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§ 2 Definicje Ogólne

Poniższym określeniom pisanym w niniejszym Regulaminie wielkimi literami nadaje się następujące znaczenie:

§ 3 Informacje Podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu prowadzonego przez Właściciela.
 2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług określonych jako Funkcjonalność Serwisu na zasadach w nim przewidzianych.
 3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu, która może zostać wyrażona poprzez faktyczne przystąpienie do korzystania z Serwisu bądź w innych formularzach dostępnych w Serwisie, w tym poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.
 4. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne, chyba, że co innego wynika z regulaminu świadczenia konkretnej usługi wskazanej w Serwisie. Serwis może przekierować Użytkownika na inne strony internetowe – wówczas zastosowanie mają określone tam zasady, regulaminy i polityki prywatności.
 5. Wszystkie informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Podstawowym przedmiotem działania Serwisu jest udostępnianie informacji o Usługach w tym Zabiegach świadczonych w Klinice oraz rezerwacja terminów Wizyty w Klinice. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zapoznać się z Cennikiem, ofertą Usług Kliniki oraz korzystać z Funkcjonalności Serwisu.
 7. W przypadku zakupu Usług poza Serwisem bezpośrednio w Salonie, istnieje możliwość rozliczenia płatności za te Usługi korzystając z systemu płatności elektronicznych PayPlus lub systemu finansowania MediRaty oferowanego przez LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie. Skorzystanie przez Kupującego ze wskazanych systemów finansowania pozwala na odroczenie płatności za Usługę o 30 dni lub jej rozłożenie na 4, 8 lub 12 równych rat. Odroczenie płatności do 30 dni jest dla Kupującego darmowe, natomiast rozłożenie na raty wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji. Szczegóły oraz zasady finansowania dostępne są w Klinice oraz odpowiednio pod adresami: https://pay-plus.pl/ oraz https://www.mediraty.pl/jak-to-dziala/.
 8. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne lub nieodpłatne inne usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działalności Właściciela.
 9. Właściciel zastrzega możliwość zmiany Funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w Funkcjonalności Serwisu w dowolnej chwili, jednakże nie zmniejszające zakresu Funkcjonalności Serwisu świadczonej na rzecz Użytkownika.
 10. Uwagi i zapytania dotyczące Serwisu mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem formularza kontaktowego Serwisu lub na adres e-mail: kontakt@envieclinic.pl.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa oraz postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 2. Użytkownicy mogą mieć możliwość zamieszczania komentarzy w Serwisie. Użytkownik zamieszczając komentarze akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad dodawania komentarzy wskazanych poniżej.
 3. Komentarze stanowią prywatne opinie Użytkowników.
 4. Komentarz Użytkownika może zostać wykorzystany (w całości lub w części) według uznania Administratora (w celach marketingowych, promocyjnych lub w celu ulepszenia Funkcjonalności Serwisu) i umieszczony w Serwisie lub w mediach społecznościowych, w Newsletterze, specjalnych promocjach lub za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych należących do lub wykorzystywanych przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucania oraz usuwania komentarzy bez podania przyczyny, w szczególności jeśli łamią one poniższe zasady:
  1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgaryzmy, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. nie dotyczą w całości lub części tematyki Serwisu;
  4. nie mają wartości merytorycznej, a w szczególności wyrażają subiektywne oceny rzeczy lub okoliczności mogących być różnie interpretowane przez inne osoby.
 6. W celu opublikowania komentarza Użytkownik powinien podać prawidłowe dane wymagane przez Serwis.

§ 5 Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu, kodu źródłowego należą do Właściciela i podlegają ochronie zgodnie z Prawem Autorskim. Udostępnianie oferty Właściciela lub jakiejkolwiek innej zawartości Serwisu osobom trzecim oraz kopiowanie jakichkolwiek materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.
 2. Informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu mogą być chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Prawa te mogą przysługiwać Serwisowi oraz twórcom.
 3. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu z wyjątkiem przypadków, gdy takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Prawa Autorskiego bądź na podstawie odrębnych porozumień dopuszczalnych prawem.
 4. Dokonanie przez Użytkownika publikacji w Serwisie, w tym poprzez zamieszczenie komentarza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Użytkownik ten posiada prawo do opublikowanych treści.
 5. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z naruszenia przez niego praw autorskich w zakresie udostępnionych w Serwisie treści i zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi i zwolnić Serwis z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie w tym zakresie.

§ 6 Uwarunkowania Techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. Do pełnego korzystania z Funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika: urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej, aktywnego numeru telefonu, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego.
 2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
 4. Właściciel oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Właściciel podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. Ponieważ Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu. Właściciel nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania Funkcjonalności Serwisu ze względu na niezbędne prace konserwatorskie lub inne niespodziewane utrudnienia Funkcjonalności Serwisu lub dostępności Serwisu. Wystąpienie takich okoliczności może doprowadzić do utraty danych i z tego powodu Właściciel nie gwarantuje pełnej dostępności Serwisu.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z czasowej niedostępności lub zmniejszonej Funkcjonalności Serwisu wynikające z okoliczności opisanych w niniejszym paragrafie oraz z przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 7 Dostęp do Serwisu oraz Zawarcie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu

 1. Z  Funkcjonalności Serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Funkcjonalności Serwisu zawiera w sposób dorozumiany z Właścicielem Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, której treść reguluje niniejszy Regulamin. Umowa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika żadnych obowiązków, uprawnia natomiast do korzystania z Funkcjonalności Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem i Funkcjonalnościami Serwisu.
 3. Za moment zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się odpowiednio:
   1. moment faktycznego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika, jeśli dla tych Funkcjonalności Serwisu nie jest konieczne utworzenie Konta w Serwisie;
   2. w przypadku Funkcjonalności Serwisu do których konieczne jest utworzenie Konta, moment utworzenia Konta po wypełnieniu formularza rejestracyjnego,
   3. moment zakupu Usług lub Produktów stosownie do postanowień odrębnych regulaminów dotyczących zakupu tych Usług lub Produktów,
   4. wypełnienie i zaakceptowanie formularzy, jeśli zostały udostępnione,
   5. wysłanie zgłoszenia do konkursu lub promocji,
   6. zapisanie się do Newslettera.
 1. Dostęp do niektórych Funkcjonalności Serwisu może wiązać się z koniecznością założenia Konta Użytkownika w Serwisie. W tych wypadkach utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest niezbywalne, utworzenie Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i/lub hasła lub zaimportowanie danych z serwisu Facebook lub Google. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu e-mail) oraz hasła. Użytkownik w każdej chwili może zmienić dane swojego Konta oraz usunąć Konto, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych po zalogowaniu. Usunięcie Konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dezaktualizacji jakichkolwiek danych Użytkownika podanych podczas utworzenia Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularzy dostępnych w odpowiedniej zakładce Konta. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia prób nadużycia lub działania na szkodę Serwisu.
 2. Poprzez rozpoczęcie z korzystania Funkcjonalności Serwisu, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
 1. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do korzystania z Funkcjonalności Serwisu;
 2. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu, a zgoda ta jest potwierdzana przez każdorazowe skorzystanie przez niego z Funkcjonalności Serwisu;
 3. podane przez niego dane w Serwisie są kompletne i rzetelne, oraz że uwzględniają wszelkie zastrzeżenia i przeciwwskazania co do korzystania z Funkcjonalności Serwisu;
 4. zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu i innych regulaminów w przypadku korzystania z odrębnych usług, na podstawie poszczególnych regulaminów tych usług.
 1. Użytkownik korzystający z Funkcjonalności Serwisu, winien podczas wypełniania danych w formularzach dostępnych w Serwisie podać zgodne z prawdą dane wymagane przez te formularze.
 2. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej w stosunku do Właściciela o treści wypowiadającej umowę na adres mailowy: bok@depilacja.pl, poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub poprzez opuszczenie Serwisu w przypadkach, w których korzystanie z Funkcjonalności Serwisu nie wymaga posiadania Konta Użytkownika.

§ 8 Rezerwacja Wizyty w celu wykonania Usług

 1. Rezerwacji Wizyty można dokonać za pomocą serwisu internetowego https://www.booksy.com/, telefonicznie kontaktując się z Infolinią, bądź osobiście w Klinice.
 2. W przypadku rezerwacji Wizyty za pośrednictwem Infolinii skuteczność dokonania rezerwacji musi zostać  potwierdzona wpłatą Zadatku. Kwota Zadatku musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Właściciela najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Wizyty.
 1. Klient dokonuje zapłaty Zadatku poprzez system płatności internetowej. Niezwłocznie po wstępnym umówieniu Wizyty telefonicznie za pomocą Infolinii, Właściciel wysyła na adres mailowy wskazany przez Kupującego link systemu płatności internetowej do zapłaty Zadatku. Brak wpłaty Zadatku jest równoznaczny z brakiem dokonania rezerwacji Wizyty w Klinice.
 2. Kupujący powinien każdorazowo poinformować Klinikę (telefonicznie, drogą mailową lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej Wizyty, najpóźniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowaną Wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Wizyty przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed Wizytą, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota wpłacona tytułem Zadatku nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku wykonania Usług w ramach Wizyty kwota wpłaconego Zadatku zostaje zaliczona na poczet cena Usługi.
 4. W przypadku gdy w ramach Wizyty na którą stawił się Kupujący nie zostanie wykonana żadna Usługa lub cena Usługi jest niższa niż kwota wpłaconego Zadatku, Właściciel zwróci Kupującemu za pośrednictwem system płatności internetowej Zadatek lub kwotę pozostałą po jego zaliczeniu w ciągu 2 dni roboczych od dnia Wizyty.

 

§ 9 Wstrzymanie lub zakończenie świadczenia Funkcjonalności Serwisu
na rzecz Użytkownika

 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Właściciel stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
  2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
  3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Właściciela, a w szczególności gdy:

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników naruszające obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności związane z publikacją treści przez Użytkowników na łamach Serwisu.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się łącza do innych stron internetowych. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie są zarządzane przez Właściciela, Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, obowiązujące na tych stronach reguły oraz za korzystanie z tych stron przez Użytkowników.
 3. W przypadku przejścia Użytkowników za pomocą łączy udostępnianych w Serwisie na inne strony internetowe, zastosowanie znajdą zasady zamieszczone na tych stronach, w tym regulaminy i polityki prywatności.

§ 11 Reklamacje Funkcjonalności Serwisu

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, świadczenia Funkcjonalności Serwisu oraz działań Administratora podejmowanych w toku realizacji Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu. Reklamację należy składać przez wysłanie e-maila na adres: bok@depilacja.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Właściciel dokonuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Właściciel poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika zgodnie z ust. 1 powyżej. Jeśli Właściciel nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

§ 12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Właściciel.
 2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając swoje dane osobowe w Serwisie Właścicielowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela w celu realizacji Funkcjonalności Serwisu. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://envieclinic/polityka-prywatnosci

§ 13 Pozostałe Postanowienia

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Funkcjonalności Serwisu z ważnych przyczyn w każdym czasie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej jego nowe brzmienie i utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na ich adres poczty elektronicznej informacji zawierającej Regulamin w nowym brzmieniu.
 2. Zmiana informacji zawartych w Regulaminie, dla dokonania których Prawo konsumenckie wymaga porozumienia stron, może być dokonana po wyrażeniu przez Użytkownika wyraźnej zgody.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Właściciela oraz w Serwisie.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 r.